Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 
11

Enkelvoudige balans (vóór resultaatbestemming)

voeg toe aan selectie

 
 

(vóór resultaatbestemming)

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2016/17 2015/16 2015/16  
     
    Vaste activa  
38   Immateriële activa 431.480 45.432  
39   Financiële vaste activa 190.769 207.486  
    Totaal vaste activa 622.249 252.918  
     
    Vlottende activa  
40   Vorderingen 236.393 65.520  
    Totaal vlottende activa 236.393 65.520  
    Totaal activa 858.642 318.438  
     
41   Eigen vermogen  
    Geplaatst aandelenkapitaal 25.469 25.469  
    Agio 247.104 97.326  
    Statutaire reserves 1.671 1.654  
    Overige reserves 135.172 123.211  
    Onverdeeld resultaat 16.401 19.964  
    Totaal eigen vermogen 425.817 267.624  
     
42   Voorzieningen 12.462 11.991  
43   Langlopende schulden 282.735 20.000  
44   Kortlopende schulden 137.628 18.823  
    Totaal eigen vermogen en verplichtingen 858.642 318.438