Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 
4

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

voeg toe aan selectie

 
 
   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Resultaat na belasting 16.401 19.964  
    Aanpassingen voor:  
    Resultaat minderheidsbelang 1.998  
15,16,17   Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 18.103 10.874  
    Mutatie voorziening op voorraden 2.468 (26)  
22   Mutatie voorziening op handelsvorderingen 3.427 616  
18   Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’-methode (805) (1.029)  
26   Pensioenen  
13   Netto financieringslasten 11.559 5.272  
14   Last uit hoofde van winstbelastingen 12.213 7.473  
    Mutaties in:  
    Mutatie in werkkapitaal 27.221 5.007  
    Mutatie overige voorzieningen (3.961) 377  
     
    Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 88.624 48.528  
    Betaalde rente (13.737) (3.266)  
    Ontvangen rente 469 762  
    Betaalde/ontvangen winstbelastingen (7.780) (4.646)  
    Kasstroom uit operationele activiteiten 67.576 41.378  
     
    Kasstroom uit investeringsactiviteiten  
18   Ontvangen aflossingen op leningen 2.120 5.319  
18   Uitgegeven leningen (684) (4.500)  
18   Ontvangen dividend 394 132  
7,18   Verkoop bedrijfsactiviteiten 33.373 1.250  
7   Acquisitie van bedrijfsactiviteiten (296.954) (3.102)  
15,16,17   Verwerving van (im)materiële vaste activa (14.284) (6.560)  
     
    Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten (276.035) (7.461)  
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
     
    Kasstroom uit financieringsactiviteiten  
41   Agiostorting 149.775 1.875  
41   Betaald dividend (8.495) (8.574)  
    Opname/(Verstrekte) financiering 403.212 (11.791)  
    Aflossing van opgenomen leningen (334.031) (15.000)  
    Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 210.461 (33.490)  
     
    Netto toe-(/af)name van geldmiddelen en kasequivalenten 2.002 427  
    Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 februari 962 535  
    Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 januari 2.964 962  
23   Netto toe-(/af)name van geldmiddelen en kasequivalenten 2.002 427  
 
   

Klik op de noot voor toelichting.

De toelichting in hoofdstuk 6 t/m 10 is integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.