Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 
3

Geconsolideerde balans (vóór resultaatbestemming)

voeg toe aan selectie

 
 
   
    In duizenden euro’s 31 januari 2017 31 januari 2016  
     
    Activa  
15   Materiële vaste activa 85.677 60.044  
16   Vastgoedbeleggingen 9.325 6.081  
17   immateriële activa 564.685 170.102  
18   Geassocieerde deelnemingen 8.319 3.856  
18   Vorderingen 5.541 7.011  
    Vaste activa 673.547 247.094  
     
20   Voorraden 119.641 69.939  
21   Vennootschapsbelasting  
22   Handels- en overige vorderingen 252.908 149.372  
    Vooruitbetalingen 4.460 4.443  
23   Geldmiddelen en kasequivalenten 2.964 962  
6   Activa aangehouden voor verkoop 7.619  
    Vlottende activa 387.592 224.716  
    Totaal activa 1.061.139 471.810  
 
   

Klik op de noot voor toelichting.

De toelichting in hoofdstuk 6 t/m 10 is integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.

   
    In duizenden euro’s 31 januari 2017 31 januari 2016  
     
    Eigen vermogen  
24,41   Geplaatst aandelenkapitaal 25.469 25.469  
41   Agio 247.104 97.326  
41   Statutaire reserves 1.671 1.654  
41   Overige reserves 135.172 123.211  
41   Resultaat boekjaar 16.401 19.964  
     
    Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan eigenaars van de Vennootschap 425.817 267.624  
41   Minderheidsbelang derden 3.712  
41   Totaal eigen vermogen 429.529 267.624  
     
    Verplichtingen  
25   Leningen 282.735 20.000  
26   Personeelsgerelateerde voorzieningen 4.897 2.401  
19   Latente belastingverplichtingen 15.909 11.991  
    Langlopende verplichtingen 303.541 34.392  
     
27   Leningen en overige financieringsverplichtingen 1.922 91  
28   Personeelsgerelateerde verplichtingen 26.808 11.228  
29   Overige voorzieningen 4.751 790  
30   Handelsschulden en overige te betalen posten 288.508 156.301  
21   Vennootschapsbelasting 5.609 1.384  
6   Verplichtingen samenhangend met Activa aangehouden voor verkoop 471  
     
    Kortlopende verplichtingen 328.069 169.794  
     
    Totaal verplichtingen 631.610 204.186  
     
    Totaal eigen vermogen en verplichtingen 1.061.139 471.810  

Klik op de noot voor toelichting.

De toelichting in hoofdstuk 6 t/m 10 is integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.