Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 
8

Toelichting op de geconsolideerde balans

voeg toe aan selectie

 
 
noot
15

Materiële vaste activa

   
    In duizenden euro’s Terreinen
en gebouwen
Machines
en installaties
Inventaris Activa in uitvoering en in bestelling Totaal  
    Aanschaffingswaarde 60.189 24.828 37.335 1.291 123.643  
    Cumulatieve afschrijvingen (26.466) (10.140) (22.641) (59.247)  
    Boekwaarde per 31 januari 2015 33.723 14.688 14.694 1.291 64.396  
 
   
   
    In duizenden euro’s Terreinen en gebouwen Machines en installaties Inventaris Activa in uitvoering en in bestelling Totaal  
    Stand per 1 februari 2015 33.723 14.688 14.694 1.291 64.396  
    Investeringen 112 774 1.261 2.621 4.768  
    Verkregen via acquisitie 465 465  
    Desinvesteringen (aanschafwaarde) (210) (210)  
    Herrubricering vastgoedbeleggingen (151) (151)  
    Ingebruikname 454 1.417 (1.871)  
    Afschrijvingen (2.068) (2.828) (4.328) (9.224)  
    Boekwaarde per 31 januari 2016 32.070 12.634 13.299 2.041 60.044  
 
   
   
    In duizenden euro’s Terreinen en gebouwen Machines en installaties Inventaris Activa in uitvoering en in bestelling Totaal  
    Aanschaffingswaarde 60.540 25.602 40.268 2.041 128.451  
    Cumulatieve afschrijvingen (28.470) (12.968) (26.969) (68.407)  
    Boekwaarde per 31 januari 2016 32.070 12.634 13.299 2.041 60.044  
 
   
   
    In duizenden euro’s Terreinen en gebouwen Machines en installaties Inventaris Activa in uitvoering en in bestelling Totaal  
    Stand per 1 februari 2016 32.070 12.634 13.299 2.041 60.044  
    Investeringen 1.159 555 4.584 4.945 11.243  
    Verkregen via acquisitie 18.448 4.134 7.791 2.442 32.815  
    Desinvesteringen (aanschafwaarde) (869) (43) (217) (1.129)  
    Herrubricering vastgoedbeleggingen (2.555) (2.555)  
    Activa aangehouden voor verkoop (473) (473)  
    Ingebruikname 5.100 961 1.569 (7.630)  
    Afschrijvingen (4.554) (3.683) (6.031) (14.268)  
    Boekwaarde per 31 januari 2017 48.326 14.558 20.995 1.798 85.677  
 
   
   
    In duizenden euro’s Terreinen en gebouwen Machines en installaties Inventaris Activa in uitvoering en in bestelling Totaal  
    Aanschaffingswaarde 81.290 31.209 53.995 1.798 168.292  
    Cumulatieve afschrijvingen (32.964) (16.651) (33.000) (82.615)  
    Boekwaarde per 31 januari 2017 48.326 14.558 20.995 1.798 85.677  
 
   

Onder de gebouwen en terreinen zijn erfpachtrechten opgenomen voor een bedrag van EUR 2,5 miljoen (31 januari 2016: EUR 2,6 miljoen). De erfpachtrechten zijn afgekocht tot juli 2049.

noot
16

Vastgoedbeleggingen

   
    in duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Stand per 1 februari 6.081 5.142  
    Investeringen 133 516  
    Verkregen via Acquisitie 1.215  
15   Herrubricering vanuit materiële vaste activa 2.555 151  
    Herrubricering vanuit activa aangehouden voor verkoop 645  
    Afschrijvingen (295) (220)  
    Bijzondere waardevermindering (153)  
    Verkoop (364)  
    Stand per 31 januari 9.325 6.081  
 
   

De vastgoedbeleggingen hebben betrekking op een pand in Zaandam en een aantal (apotheek)panden welke per direct beschikbaar zijn voor verkoop en welke niet worden gehouden voor de normale bedrijfsvoering.

Vanuit de acquisitie van Mediq Apotheken Nederland zijn er voor EUR 1.215 aan vastgoedbeleggingen overgekomen en daarnaast zijn vanuit de materiële vaste activa (apotheek)panden geherrubriceerd voor EUR 2.555 aangezien deze die niet meer werden aangehouden voor de normale bedrijfsvoering. Ook hebben er gedurende het boekjaar voor EUR 133 aan verbouwingen plaatsgevonden aan het pand in Zaandam ter verbetering van het pand.

Op de vastgoedbeleggingen is gedurende het boekjaar EUR 295 (lineair) afgeschreven en is er voor EUR 364 aan vastgoedbeleggingen verkocht. De historische kostprijs van deze panden bedroeg tezamen EUR 11,2 miljoen (31 januari 2016: EUR 7,6 miljoen), waar per einde boekjaar EUR 1,9 miljoen (31 januari 2016: EUR 1,5 miljoen) cumulatief op is afgeschreven. De reële waarde van de vastgoedbeleggingen zijn naar schatting in lijn met de boekwaarde.

De gemaakte (onderhouds)kosten van het pand in Zaandam bedroegen circa EUR 0,5 miljoen, daar waar deze voor de (apotheek)panden verwaarloosbaar zijn geweest.

noot
17

Goodwill en overige immateriële activa

    In duizenden euro’s Goodwill Klantrelaties Overige Totaal  
    Aanschaffingswaarde 163.942 9.366 173.308  
    Cumulatieve afschrijvingen (7.105) (7.105)  
    Boekwaarde per 31 januari 2015 163.942 2.261 166.203  
 
   
    In duizenden euro’s Goodwill Klantrelaties Overige Totaal  
    Stand per 1 februari 2015 163.942 2.261 166.203  
    Investeringen 1.276 1.276  
    Verkregen via acquisitie 3.900 3.900  
    Afschrijvingen (1.277) (1.277)  
    Boekwaarde per 31 januari 2016 167.842 2.260 170.102  
 
   
    In duizenden euro’s Goodwill Klantrelaties Overige Totaal  
    Aanschaffingswaarde 167.842 10.642 178.484  
    Cumulatieve afschrijvingen (8.382) (8.382)  
    Boekwaarde per 31 januari 2016 167.842 2.260 170.102  
 
   
    In duizenden euro’s Goodwill Klantrelaties Overige Totaal  
    Stand per 1 februari 2016 167.842 2.260 170.102  
    Investeringen 2.909 2.909  
7   Verkregen via acquisitie 386.376 14.700 1.782 402.858  
    Herrubricering 85 (85)  
    Verkoop (7.627) (17) (7.644)  
    Afschrijvingen (1.782) (1.758) (3.540)  
    Boekwaarde per 31 januari 2017 546.591 13.003 5.091 564.685  
 
   
    In duizenden euro’s Goodwill Klantrelaties Overige Totaal  
    Aanschaffingswaarde 546.591 14.785 15.231 576.607  
    Cumulatieve afschrijvingen (1.782) (10.140) (11.922)  
    Boekwaarde per 31 januari 2017 546.591 13.003 5.091 564.685  
 
   

Toetsing op bijzondere waardevermindering voor kasstroomgenererende eenheden die goodwill bevatten

Overeenkomstig IAS 36.10 is er per 31 januari 2017 een impairment test uitgevoerd op basis van gebruikswaarden.

Een waardevermindering wordt vastgesteld voor de goodwill door de beoordeling van de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen van elke kasstroomgenererende eenheid waarop de goodwill betrekking heeft. De kasgenererende eenheden zijn bepaald op het niveau dat vanuit strategisch en operationeel perspectief gestuurd wordt. Op basis hiervan wordt binnen de Groep Groothandel, Retail en Pre-Wholesale gezien als de 3 kleinst kasstroomgenererende eenheden. De verdeling van de goodwill per 31 januari is als volgt:

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Groothandel 163.170 6.970  
    Retail 372.121 160.872  
    Pre-Wholesale 11.300  
    Boekwaarde goodwill per 31 januari 546.591 167.842  
 
   

De contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen van de verschillende kasstroom genererende eenheden zijn het meest gevoelig voor de volgende veronderstellingen:

  • margeontwikkelingen
  • kostenontwikkelingen
  • disconteringsvoet

De belangrijkste veronderstellingen die gebruikt zijn om de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen voor de komende 4 boekjaren van de verschillende kasstroomgenererende eenheden vast te stellen, zijn hieronder opgenomen. Als lange termijn groeivoet is uitgegaan van een jaarlijkse groei van circa 0,5% (2015/16: 2,0%) als gevolg van vergrijzing en inflatie, gecorrigeerd met prijsdalingen als gevolg van het vergenerieken van producten.

Margeontwikkelingen:

Toename in marktvolume wordt verwacht als gevolg van vergrijzing en als gevolg van algemeen stijgend gebruik van medicijnen, waardoor het volume zal toenemen. Binnen de Groothandel is de verwachting dat voornamelijk de markt van baxtering en bereidingen verder zal groeien. Binnen Retail is de verwachting dat met name BENU Direct zal groeien binnen haar marktgebieden (incontinentie, diabetes, stoma, wond en voeding).

Kostenontwikkelingen:

Als gevolg van inflatie en algemene prijsstijgingen wordt een jaarlijkse toename in de personeelskosten verwacht van 1,5% en voor algemene bedrijfskosten van 1,0%.

Disconteringsvoet:

De disconteringsvoet weerspiegelt de huidige markt en is bepaald op 6,09% na winstbelastingen (31 januari 2016: 6,40% na winstbelastingen).

Gevoeligheidsanalyse:

Inherent aan de gehanteerde berekeningsmethodiek, kan een wijziging van de uitgangspunten tot een andere conclusie ten aanzien van de benodigde bijzondere waardevermindering leiden. Een werkelijke disconteringsvoet die 1,0%-punt hoger ligt dan waarvan uitgegaan is in de afzonderlijke impairment tests zal echter nog niet resulteren in een bijzondere waardevermindering. Zodra de werkelijke disconteringsvoet met 5,4%-punten of meer zal toenemen zal dit resulteren in een bijzondere waardevermindering. Het verlagen van de jaarlijkse groei met 1,0% voor de lange termijn of het verhogen van de kostenontwikkeling met 1,0% zullen niet resulteren in een bijzondere waardevermindering.

Klantrelaties

De post klantrelaties omvat de waardering van overgenomen groothandelsrelaties. Klantrelaties worden lineair afgeschreven over deze gebruiksduur.

Overige immateriële activa

De post overige immateriële activa omvat software en websites. De overige immateriële activa hebben een beperkte gebruiksduur en worden lineair afgeschreven over deze gebruiksduur.

noot
18

Geassocieerde deelnemingen en vorderingen

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Investeringen in geassocieerde deelnemingen 8.319 3.856  
    Langlopende vorderingen 5.541 7.011  
    Totale financiële vaste activa 13.860 10.867  
 
   

Investeringen in geassocieerde deelnemingen

De Groep heeft investeringen in 15 (2015/16: 7) minderheidsdeelnemingen, met daarin 16 apotheken (2015/16: 8) en 2 politheken (2015/16: 2). Een specificatie van de belangen is opgenomen in noot 34.

De minderheidsdeelnemingen worden verwerkt volgens de “equity”-methode en het aandeel van het netto resultaat van de deelnemingen aan de Vennootschap bedraagt EUR 1,0 miljoen en daarnaast heeft de herwaardering van één minderheidsbelang geresulteerd in een boekverlies van EUR 0,2 miljoen.

Het verloop van de investeringen in geassocieerde deelnemingen is als volgt:

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Stand 1 februari 3.856 4.644  
    Verkregen via acquisitie 4.652  
    Resultaat geassocieerde deelnemingen 987 494  
    Kapitaalstortingen in geassocieerde deelnemingen 100  
7   Boekwaarde desinvesteringen (64) (1.250)  
    Herwaardering geassocieerde deelnemingen (182)  
    Ontvangen dividend (394) (132)  
    Activa aangehouden voor verkoop (536)  
    Stand per 31 januari 8.319 3.856  
 
   

Onderstaand zijn de gezamenlijke gegevens van bovengenoemde deelnemingen verder gesplitst naar balansposities en de belangrijkste posten in de winst-en-verliesrekening, gebaseerd op basis van de verslaggevingsmethodiek van de betreffende entiteiten:

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Vaste activa 2.779 1.480  
    Vlottende activa 950 1.078  
    Langlopende verplichtingen 1.471 2.523  
    Kortlopende verplichtingen 1.994 1.899  
    Omzet 11.700 7.243  
    Netto Resultaat 411 113  
 
   

Langlopende vorderingen

De langlopende vorderingen betreffen verstrekte leningen aan minderheids-deelnemingen (EUR 0,2 miljoen) en verstrekte leningen aan klanten (EUR 5,3 miljoen). Van de langlopende vorderingen is EUR 5,3 miljoen (2015/16: EUR 7,0 miljoen) rentedragend.

De leningen aan minderheidsdeelnemingen zijn verstrekt tegen een marktconforme interest en wel tegen gemiddeld een interestpercentage van 5,66% (2015/16: 5,59%). Gedurende het vorige boekjaar is een deel van de leningen aan minderheidsdeelnemingen (EUR 4.911) overgedragen aan PHOENIX PIB Dutch Holding BV, de directe aandeelhouder van de Vennootschap, in verband met afspraken die gemaakt zijn in de aandelenruil tussen de aandeelhouders, PHOENIX (55%) en Celesio (45%).

De looptijd van de langlopende vorderingen varieert van 2 tot circa 3 jaar. De boekwaarde van de verstrekte leningen komen overeen met de reële waarde. De verstrekte leningen zijn niet gedekt door zekerheden.

 

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Stand per 1 februari 7.011 5.296  
    Aflossingen (2.120) (408)  
    Overdracht leningen aan PHOENIX PIB Dutch Holding BV (4.911)  
    Herrubricering vanuit kortlopende vorderingen 427 2.534  
    Toevoeging 684 4.500  
13   Bijzondere waardeverminderingen (461)  
    Stand per 31 januari 5.541 7.011  
 
   

 

noot
19

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen

De Groep heeft fiscaal verrekenbare verliezen voor een totaalbedrag van EUR 1,3 miljoen (2015/16: EUR 1,6 miljoen). De verrekenbare verliezen zijn niet in de balans verantwoord als belastingvordering gezien het verrekenbare verliezen betreft binnen entiteiten waarvan er onzekerheid is omtrent het realiseren van toekomstige fiscale winsten. De fiscale verrekenbare verliezen vervallen als volgt:

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Vervalt binnen 1 jaar 670 567  
    Vervalt na 1 jaar, maar binnen 2 jaar 510 524  
    Vervalt na 2 jaar, maar binnen 3 jaar 510  
    Vervalt na 3 jaar, maar binnen 4 jaar  
    Vervalt na 4 jaar, maar binnen 5 jaar  
    Vervalt na 5 jaar 83  
    Fiscaal verrekenbare verliezen 1.263 1.601  
 
   

Latente belastingvorderingen en latente belastingverplichtingen zijn gesaldeerd, indien zij betrekking hebben op belastingen geheven door dezelfde belastingautoriteit en indien er een recht is op gelijktijdige verrekening van actuele belastingvorderingen tegen actuele belastingverplichtingen. De gesaldeerde belastingverplichting is als volgt opgebouwd:

   
    In duizenden euro’s Vorderingen Verplichtingen  
    2016/17 2015/16 2016/17 2015/16  
     
    Materiële vaste activa (161) 2.484  
    Immateriële activa 13.673 9.514  
    Voorzieningen 133 87  
    Overige posten 28 80  
    Totaal 161 87 16.070 12.078  
    Saldering van belastingvorderingen en -verplichtingen (161) (87) (161) (87)  
    Netto belasting(vorderingen)/ -verplichtingen 15.909 11.991  
 
   

De mutaties op het saldo van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen zijn als volgt:

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Stand per 1 februari (11.991) (10.682)  
    Verkregen via acquisitie (3.710)  
14   Ten gunste/(laste) van het resultaat (208) (1.309)  
    Stand per 31 januari (15.909) 11.991  
 
   
noot
20

Voorraden

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Goederen in bewerking 10.247 11.522  
    Gereed product 109.394 58.417  
    119.641 69.939  
 
   

Goederen in bewerking omvatten nog om te pakken voorraden.

Van de voorraad waarderen we een zeer beperkt deel tegen een lagere opbrengstwaarde in plaats van tegen de verkrijgingsprijs. De voorziening op incourante voorraad bedroeg per 31 januari 2017: EUR 3.339 (31 januari 2016: EUR 871). Gedurende het boekjaar is er op voorraden EUR 1.144 (2015/16: EUR 652) afgeboekt in verband met incourantheid.

De voorraden zijn niet verpand als zekerheid voor verplichtingen.

De kostprijs van de voorraden die in de winst-en-verliesrekening onder inkoopwaarde van de omzet verwerkt is, bedraagt EUR 1.644,8 miljoen (2015/16: EUR 1.092,5 miljoen), het overige gedeelte van de inkoopwaarde van de omzet betreft onder andere omzetbonussen, prijsverschillen en voorraadverschillen.

noot
21

Vennootschapsbelasting

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Actuele belastingvordering/(verplichting) (5.609) (1.384)  
    (5.609) (1.384)  
 
   

De schuld inzake vennootschapsbelasting heeft betrekking op de acute belastingschuld over het lopende boekjaar van EUR 5,6 miljoen (31 januari 2016: EUR 1,4 miljoen).

noot
22

Kortlopende handels- en overige vorderingen

De kortlopende handels- en overige vorderingen bestaan uit de volgende posten:

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Handelsvorderingen 204.129 109.886  
    Vorderingen op verbonden partijen 10.543 11.495  
    Leningen aan afnemers 505 446  
    Te ontvangen bonussen en kortingen 26.066 15.084  
    Overig 11.665 12.461  
    252.908 149.372  
 
   

De vorderingen op verbonden partijen per 31 januari 2017 heeft voor EUR 8.642 (31 januari 2016: EUR 10.810) betrekking op een rentedragende vordering op PHOENIX PIB International Beteiligungs GmbH. De vordering wordt verstrekt tegen een marktconforme interest, zijnde EURIBOR plus 298,0 basispunten. De resterende vorderingen op verbonden partijen betreffen handelsvorderingen uit te betalen interest voor EUR 824 (31 januari 2016: EUR 685) en een kortlopende vordering op een minderheidsbelang voor EUR 1.077 (31 januari 2016: nihil).

Handelsvorderingen

De handelsvorderingen zijn als volgt opgebouwd:

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Handelsvorderingen (bruto) 208.730 111.060  
    Voorziening voor oninbaarheid (4.601) (1.174)  
    Handelsvorderingen 204.129 109.886  
 
   

De ouderdom van de handelsvorderingen is als volgt:

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Handelsvorderingen zonder overschrijding 195.083 100.453  
    Overschrijding uitstaande vorderingen 1-30 dagen 9.477 8.518  
    Overschrijding uitstaande vorderingen 31-60 dagen 2.123 1.258  
    Overschrijding uitstaande vorderingen 61-90 dagen 512 317  
    Overschrijding uitstaande vorderingen 91-150 dagen 338 270  
    Overschrijding uitstaande vorderingen> 150 dagen 1.197 244  
    Handelsvorderingen (bruto) 208.730 111.060  
 
   

Zekerheden

Per 31 januari 2017 zijn de handelsvorderingen voor EUR 96,9 miljoen (31 januari 2016: EUR 85,1 miljoen) verpand aan ING Commercial Finance samenhangend met de lopende kredietfaciliteit. De Groep heeft de beschikking over een kredietfaciliteit van EUR 100,0 miljoen (31 januari 2016: EUR 75,0 miljoen), waar per 31 januari 2017 voor EUR 477 gebruik van gemaakt werd (31 januari 2016: nihil).

noot
23

Geldmiddelen en kasequivalenten

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Banksaldi 1.813 557  
    Kasgelden 1.151 405  
    Saldo geldmiddelen en kasequivalenten 2.964 962  
 
   

De beweging in de geldmiddelen en kasequivalenten is gepresenteerd in het kasstroomoverzicht. De liquide middelen staan alle ter vrije beschikking.

noot
24

Eigen vermogen

Voor een verloopoverzicht van het eigen vermogen wordt verwezen naar het geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen.

Aandelenkapitaal

   
    In duizenden euro’s Aandelen A Aandelen A Aandelen B Aandelen B Totaal Totaal  
    2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16  
     
    Uitstaand per 1 februari 14.008 14.008 11.461 11.461 25.469 25.469  
    Uitstaand per 31 januari – volgestort 14.008 14.008 11.461 11.461 25.469 25.469  
 
   

Gewone aandelen

Alle aandelen zijn gelijk in rang met betrekking tot de resterende activa van de Vennootschap en de houders van aandelen zijn gerechtigd tot dividend zoals dit van tijd tot tijd wordt vastgesteld.

noot
25

Leningen

Per ultimo boekjaar bestaan de langlopende leningen voor EUR 282.735 (31 januari 2016: EUR 20.000) uit een door PHOENIX PIB Dutch Holding B.V. verstrekte lening met een looptijd tot 31 januari 2019. De door PHOENIX PIB Dutch Holding BV verstrekte lening is verstrekt tegen een marktconforme interest en wel tegen EURIBOR plus 318,0 basispunten.

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Stand 1 februari 20.000 35.000  
    Opgenomen gelden 402.735  
    Aflossingen (140.000) (15.000)  
    Stand per 31 januari 282.735 20.000  
 
   
noot
26

Personeelsgerelateerde voorzieningen (langlopend)

De personeelsgerelateerde voorzieningen hebben geheel betrekking op een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen:

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen 4.897 2.401  
    Personeelsgerelateerde voorzieningen 4.897 2.401  
 
   

Voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen

De voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen heeft betrekking op een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen.

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Stand 1 februari 2.401 2.139  
    Verkregen via acquisitie 2.489  
    Onttrekkingen (167) (162)  
    Toevoeging aan de voorziening 174 424  
    Stand per 31 januari 4.897 2.401  
 
   

De voorzieningen voor toekomstige jubileumuitkeringen betreft een voorziening voor personeel dat bij het bereiken van een jubileum recht heeft op een jubileumuitkering. De voorziening heeft een looptijd tot 40 jaar.

Pensioenen

Het overgrote deel van de werknemers neemt deel in een bedrijfstakpensioenregeling of is ondergebracht in de Stichting Brocacef Pensioenfonds.

Bedrijfstakpensioenregelingen

De voornaamste bedrijfstakpensioenregelingen zijn de regelingen van:

  • Pensioenfonds Medewerkers Apotheken met circa 3.500 (31 januari 2016: 1.400) actieve deelnemers vanuit de Groep. In totaal heeft dit fonds circa 26.000 actieve deelnemers en een beleidsdekkingsgraad per 31 januari 2017 van 92% (per 31 januari 2016 van 101%).
  • Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers met circa 400 (31 januari 2016: 150) actieve deelnemers vanuit de Groep. In totaal heeft dit fonds circa 2.850 actieve deelnemers en een beleidsdekkingsgraad per 31 januari 2017 van 95% (per 31 januari 2016 van 100%).
  • Pensioenfonds Zorg&Welzijn met circa 105 (31 januari 2016: 105) actieve deelnemers vanuit de Groep. In totaal heeft dit fonds circa 1.150.000 actieve deelnemers en een beleidsdekkingsgraad per 31 januari 2017 van 91% (per 31 januari 2016 van 97%).

De bedrijfstakpensioenregelingen zijn toegezegd-pensioenregelingen, maar zijn verwerkt als toegezegde-bijdrageregeling, omdat de administraties van deze fondsen niet zijn ingericht om het deel van de pensioenverplichtingen en fondsbeleggingen dat aan de Vennootschap toebehoort inzichtelijk te maken. Voor deze regelingen is de Vennootschap gehouden de vooraf bepaalde premie af te dragen. De Vennootschap kan geen aanspraak maken op een eventueel overschot en niet worden verplicht tot aanzuivering van een eventueel tekort, anders dan door toekomstige premie aanpassingen.

Over het boekjaar bedroegen de kosten voor afgedragen premies aan bedrijfstakpensioenregelingen EUR 13,3 miljoen (2015/16: EUR 4,6 miljoen). De stijging van de afgedragen premies ten opzichte van vorig boekjaar is veroorzaakt door de acquisitie van Mediq Apotheken Nederland, waarvan de medewerkers zijn aangesloten bij de bedrijfstakpensioenregelingen van Pensioenfonds Medewerkers Apotheken.

Voor het boekjaar 2017/18 wordt verwacht dat de af te dragen premies hoger zullen zijn doordat overgenomen entiteiten van Mediq Apotheken Nederland voor het volledige jaar zullen worden meegeconsolideerd.

Stichting Brocacef Pensioenfonds

De regeling van Stichting Brocacef Pensioenfonds kwalificeert zich voor de financiële verantwoording als een collectief beschikbare premieregeling.

Ultimo januari 2017 zijn bij de Stichting Brocacef Pensioenfonds circa 3.070 (31 januari 2016: 3.100) verzekerden aangesloten, waaronder circa 630 (31 januari 2016: 650) actieve deelnemers.

Financiële verantwoording

De Vennootschap is gehouden aan de afdracht van vooraf bepaalde premies. De Vennootschap kan geen aanspraak maken op een eventueel overschot en niet worden verplicht tot aanzuivering van een eventueel tekort, anders dan door toekomstige premie aanpassingen.

Bestuur

Het bestuur van het fonds heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed aan een uitvoeringsorganisatie. Deze werkzaamheden betreffen vermogensbeheer, pensioen-administratie en bestuursondersteuning. Het bestuur blijft, conform de eisen van de Pensioenwet, verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. Het bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden conform de statuten en reglementen van het fonds, in overeenstemming met de vastlegging in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). Het dagelijks bestuur van het fonds wordt gevormd door de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter en wordt ondersteund door de pensioenfondsmanager.

Verantwoordingsorgaan (VO)

Het VO vertegenwoordigt alle belanghebbenden van het fonds. Uitgangspunt in het handelen van ieder individueel lid van het VO en het VO als geheel, is dat men handelt in het belang van alle belanghebbenden van het fonds, rekening houdend met de korte- en langetermijneffecten van maatregelen. Het VO bewaakt dat het bestuur de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement juist uitvoert en er een evenwichtige belangenbehartiging van de verschillende belanghebbenden door het bestuur plaatsvindt. Het VO doet verslag van zijn bevindingen in de ‘Overige gegevens’ van de jaarrekening.

Intern toezicht

Het intern toezicht wordt periodiek uitgevoerd door een visitatiecommissie. Deze commissie heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. Het ziet met name toe op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Het intern toezicht betrekt in zijn toezicht de naleving door het fonds van normen zoals vastgelegd in de Code Pensioenfondsen.

Uitvoering en uitbesteding

De uitvoerende werkzaamheden betreffende het vermogensbeheer zijn uitbesteed aan NN Investment Partners, BlackRock en Morgan Stanley Investment Management. Met de beheerders zijn nadere afspraken in overeenkomsten en mandaten vastgelegd.

noot
27

Leningen en overige financieringsverplichtingen

De leningen en overige financieringsverplichtingen per 31 januari 2017 betreffen onder meer een lening bij ING (EUR 776) met een loop tot november 2017, een kredietfaciliteit bij ING Commercial Finance (EUR 477) en een te betalen koopsomverplichting (EUR 500).

noot
28

Personeelsgerelateerde verplichtingen

   
    in duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Verplichting vakantiedagen en overwerk 15.584 7.046  
    Verplichting voor personeelsbonussen 6.873 4.088  
    Verplichting voor afkoop- en reorganisatie 3.026  
    Overige verplichting aan personeel 1.325 94  
    Stand per 31 januari 26.808 11.228  
 
   

De kortlopende personeelsgerelateerde verplichtingen betreffen voornamelijk reserveringen in verband met tegoeden aan vakantiedagen, overwerk en bonussen welke naar verwachting binnen een jaar uitbetaald zullen gaan worden. Voorziening voor afkoop- en reorganisatie betreft een voorziening voor personeel dat is aangezegd.

noot
29

Overige voorzieningen

   
    in duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Voorziening voor verlieslatende (huur-)contracten 228 403  
    Voorziening voor claims 4.523 387  
    Stand per 31 januari 4.751 790  
 
   

Overige voorzieningen hebben betrekking op declaraties van zorgverzekeraars en op verlieslatende (huur)contracten. De voorziening voor declaraties van zorgverzekeraars wordt verwacht binnen een jaar te worden afgewikkeld.

   
    in duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Stand 1 februari 790 1.167  
    Verkregen via acquisitie 2.876  
    Onttrekkingen (642) (452)  
    Toevoeging aan de voorziening 1.727 75  
    Stand per 31 januari 4.751 790  
 
   

 

noot
30

Handelsschulden en overige te betalen posten

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Handelsschulden aan verbonden partijen 492 4.353  
    Overige handelsschulden 273.991 140.509  
    BTW en overige belastingen 4.226 2.119  
    Overige schulden 9.799 9.320  
    288.508 156.301  
 
   

Onder de overige schulden zijn voornamelijk vooruit ontvangen bedragen, nog te betalen kosten en nog te betalen kortingen opgenomen.