Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 
7

Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

voeg toe aan selectie

 
 
noot
8

Netto-omzet

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Groothandel 1.698.399 1.125.801  
    Retail 631.125 265.940  
    Pre-Wholesale 6.635  
    Totaal 2.336.159 1.391.741  
    Onderlinge leveringen (376.858) (137.271)  
    Totale netto-omzet 1.959.301 1.254.470  
     
 
   

De netto-omzet is zowel in 2016/17 als in 2015/16 met name in Nederland gerealiseerd, slechts circa EUR 46 miljoen (2015/16: circa EUR 41 miljoen) is gerealiseerd buiten Nederland, voornamelijk in Duitsland, Groot Brittannië en het Caribisch gebied. De netto-omzet bestaat voornamelijk uit de verkoop van farmaceutische en aanverwante goederen.

noot
9

Overige bedrijfsopbrengsten

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Logistieke fees 7.615 2.910  
    Service fees 4.447 1.982  
    Huuropbrengsten 3.616 1.880  
    Verkoopopbrengst activa en bedrijfsonderdelen 3.081  
    Diverse baten 8.626 4.891  
    Totaal overige bedrijfsopbrengsten 27.385 11.663  
 
   

Logistieke fees hebben betrekken op doorbelaste vrachtkosten en overig doorbelaste fees voor groothandelsactiviteiten. Service fees betreffen voornamelijk ontvangen fees in verband met zorgprogramma’s.

De verkoopopbrengst activa en bedrijfsonderdelen betreft het resultaat op de verkoop van apotheken.

De diverse baten hebben onder andere betrekking op marketingopbrengsten, doorbelaste uren en opbrengsten uit zorgprojecten van apotheken.

noot
10

Personeelskosten

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Lonen en salarissen 140.836 80.741  
    Sociale lasten 21.441 12.419  
    Pensioenen 14.933 9.466  
    Overige personeelskosten 43.980 13.686  
    Totale personeelskosten 221.190 116.312  
 
   

De totale personeelskosten zijn ten opzichte van 2015/16 met EUR 104,9 miljoen toegenomen door de acquisitie van Mediq Apotheken Nederland. Het gemiddeld aantal medewerkers nam voornamelijk door deze acquisitie toe met 1.599 FTE naar 3.538 FTE (+ 82,5%).

Door de overname kende 2016/17 een relatief groot aantal tijdelijke krachten, voornamelijk door een vacaturestop voorafgaand aan de overname waardoor de overige personeelskosten sterk toenamen.

De verdeling van het gemiddeld aantal FTE medewerkers is als volgt:

   
    2016/17 2015/16  
    Groothandel 934 719  
    Retail 2.000 967  
    Pre-Wholesale 28  
    Gemiddeld aantal FTE medewerkers in loondienst 2.962 1.686  
 
   
   
    2016/17 2015/16  
    Groothandel 431 197  
    Retail 121 56  
    Pre-Wholesale 24  
    Gemiddeld aantal FTE medewerkers op uitzendbasis 576 253  
 
   
   
    2016/17 2015/16  
    Groothandel 1.365 916  
    Retail 2.121 1.023  
    Pre-Wholesale 52  
    Gemiddeld aantal FTE medewerkers (totaal) 3.538 1.939  
 
   
noot
11

Overige bedrijfskosten

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Verkoopkosten 38.721 12.615  
    Huisvestings- en leasekosten 46.894 20.720  
    Overig algemene kosten 20.597 12.235  
    Totale overige bedrijfskosten 106.212 45.570  
 
   

Als gevolg van de overname van Mediq Apotheken Nederland namen de operationele kosten toe.

De huisvestings- en leasekosten betreffen EUR 20,8 miljoen huur- en leasekosten (2015/16: EUR 10,4 miljoen) en voor het resterende deel betreffen dit voornamelijk onderhoudskosten en kleine huisvestingskosten.

noot
12

Bijzondere waardevermindering vaste activa

Ultimo 2015 heeft er op een drietal panden, geclassificeerd als vastgoedbeleggingen, een bijzondere waardevermindering van EUR 0,2 miljoen plaatsgevonden. De bijzondere waardevermindering op deze panden, heeft plaatsgevonden in verband met een directe opbrengstwaarde die onder de boekwaarde lag. Gedurende 2016/17 hebben er geen bijzondere waardeverminderingen plaatsgevonden.

noot
13

Financieringsbaten en -lasten

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    Rentebaten uit leningen 469 762  
    Financieringsbaten 469 762  
     
    Rentelast uit tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde financiële verplichtingen (9.281) (2.340)  
    Beschikbaarheidsprovisie (1.252) (3.694)  
    Financieringslasten (10.533) (6.034)  
     
    Waardevermindering vorderingen op verbonden partijen (1.034)  
18   Waardevermindering vorderingen op derden (461)  
    Overige financiële resultaten (1.495)  
     
    Netto financieringsresultaat (11.559) (5.272)  
 
   

Financieringsbaten omvatten rente-inkomsten op leningen aan minderheidsdeel-nemingen en klanten.

De Vennootschap wordt middels een langlopende lening gefinancierd vanuit PHOENIX. Tevens wordt de Vennootschap kortlopend gefinancierd door zowel PHOENIX als ING Commercial Finance. Voornamelijk door de langlopende financiering vanuit PHOENIX zijn de meeste financieringslasten intern (EUR 8,3 miljoen) en voor een kleiner deel extern (EUR 1,0 miljoen). Daarnaast betaalde de Vennootschap een beschikbaarheidspremie van EUR 1,3 miljoen aan PHOENIX ten behoeve van het beschikbaar stellen van gelden in het kader van de overname van Mediq Apotheken Nederland.

De overige financiële resultaten hebben betrekking op respectievelijk een afwaardering van een lening aan een minderheidsdeelneming en een afwaardering van een lening aan een afnemer.

noot
14

Winstbelastingen

De Vennootschap staat vanaf 1 december 2010 aan het hoofd van een fiscale eenheid voor de heffing van vennootschapsbelasting samen met haar belangrijkste 100% dochtermaatschappijen.

Het nominale belastingpercentage bedroeg over het boekjaar 25,0% (2015/16: 25,0%).

In de winst-en-verliesrekening opgenomen winstbelastingen

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
     
    Verschuldigde winstbelastingen  
    Boekjaar 12.012 6.138  
     
    Latente winstbelastingen  
    Ontstaan en afwikkeling van tijdelijke verschillen 208 1.309  
    Afwikkeling voorgaande boekjaren (7) 26  
    201 1.335  
    Totaal winstbelastingen 12.213 7.473  
 
   

Aansluiting met het effectieve belastingtarief

   
    In duizenden euro’s 2016/17 2015/16  
    % %  
     
    Resultaat na belastingen 18.399 19.964  
    Totaal winstbelastingen 39,9 12.213 27,2 7.473  
    Winst (exclusief winstbelastingen) 100,0 30.612 100,0 27.437  
     
    Tegen wettelijk van toepassing zijnde tarief 25,0 7.653 25,0 6.859  
     
18   Deelnemingsvrijstelling (601) (122)  
    Niet aftrekbare acquisitiekosten 638 736  
    Verkoopopbrengst activa en bedrijfsonderdelen (verschil commercieel/fiscaal) 4.322  
    Totaal winstbelastingen 12.012 7.473