Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 
9

Corporate governance

voeg toe aan selectie

 
 

In de in 2016 herziene Nederlandse corporate governance code zijn principes en best practice bepalingen opgenomen die toezien op de verhouding tussen de groepsdirectie, raad van commissarissen en algemene vergadering van aandeelhouders van Nederlandse vennootschappen en waarvan de naleving wenselijk wordt geacht.

Wij onderschrijven de uitgangspunten van deze code en dat betekent dat wij de bepalingen hieruit volgen, dan wel dat afwijkingen gemotiveerd aan de aandeelhouders worden voorgelegd. Brocacef Groep NV geldt volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek als structuurvennootschap, hetgeen betekent dat de bepalingen van Titel 4, afdeling 6 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op haar van toepassing zijn. Voor wat betreft de code betekent dit met name dat de raad van commissarissen naast haar toezichthoudende taak tevens tot taak heeft de benoeming en het ontslag van leden van de groepsdirectie, de voordracht van commissarissen en de goedkeuring van een aantal directiebesluiten. Binnen de PHOENIX groep is een interne accountantsdienst aangesteld die een onafhankelijke, objectieve functie vervult en die (aanvullende) zekerheid verschaft omtrent de beheersing, effectiviteit, efficiency en compliance van de bedrijfsvoering. De interne accountantsdienst controleert periodiek onderdelen van de Groep. Gedurende het boekjaar heeft er echter geen intern onderzoek plaatsgevonden.

De interne accountantsdienst
contro­leert
periodiek onderdelen van de Groep