Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 
5

Resultatenontwikkeling

voeg toe aan selectie

 
 

Voornamelijk door de overname van Mediq Apotheken Nederland steeg de netto omzet in het afgelopen boekjaar sterk en wel met EUR 704,8 miljoen (+ 56,2%) en kwam daarmee uit op EUR 1.959,3 miljoen.

De activiteiten van Mediq Apotheken Nederland richtten zich voornamelijk op het apotheekbedrijf, hierdoor liet het Retail segment relatief de grootste stijging zien met EUR 365,2 miljoen (+237,3%). De groothandel kende absoluut de grootste stijging met een toename van EUR 572,6 miljoen (+ 50,8%). Mediq Pharma Logistics BV, vanaf 1 februari 2017 genaamd Brocacef Healthcare Logistics BV, werd als onderdeel van Mediq Apotheken Nederland geacquireerd en was voor Brocacef een nieuw segment dat aan het bestaande producten- en dienstenaanbod kon worden toegevoegd. Het segment pre-wholesale leverde een extra omzet van EUR 6,6 miljoen op. De onderlinge leveringen binnen de segmenten namen toe met EUR 239,6 miljoen. Mede door de acquisitie van Mediq Apotheken Nederland waren de meeste activiteiten gericht op de integratie, de autonomie groei was hierdoor beperkt. De prijzen binnen de Groothandel kenden echter een gemiddelde stijging van circa 2%, voornamelijk door nieuwe (relatief dure) producten op de intramurale markt.

Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten nam toe met EUR 9,7 miljoen naar EUR 41,4 miljoen (+ 30,6%), voornamelijk als gevolg van een toename van de omzet uit de overname van Mediq Apotheken Nederland. Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten nam ten opzichte van de omzet minder sterk toe, voornamelijk als gevolg van acquisitiekosten en de daarmee samenhangende reorganisatie- en optimalisatiekosten. Hier tegenover stonden behaalde synergetische voordelen welke deels gedurende het boekjaar zijn gerealiseerd.

De financieringslasten kenden een stijging van EUR 6,3 miljoen, voornamelijk door de uitbreiding van de door PHOENIX PIB Dutch Holding BV verstrekte leningen in verband met de acquisitie van Mediq Apotheken Nederland en door bijzondere afwaarderingen van leningen van EUR 1,5 miljoen. Het resultaat uit geassocieerde deelnemingen daalde iets ten opzichte van het vorige boekjaar, voornamelijk een bijzondere afwaardering van een deelneming van EUR 0,2 miljoen. Het resultaat voor belastingen liet hierdoor een toename van EUR 3,2 miljoen zien.

Het boekjaar 2016/17 kende een relatief hoge belastingdruk van 39,9% (2015/16: 27,2%) ten opzichte van 25% nominaal. Deze hoge belastingdruk is voornamelijk het gevolg van verkoop van apotheken waarbij de fiscale winst hoger was dan de commerciële winst.

De kasstromen gedurende het boekjaar 2016/17 zijn sterk beïnvloed door de acquisitie van Mediq Apotheken Nederland. De kasstroom uit financieringsactiviteiten zorgde mede hierdoor voor een positieve kasstroom van EUR 210,5 miljoen, daar waar de investeringsactiviteiten een negatieve kasstroom van EUR 276,0 miljoen lieten zien. Onder meer door een positief bedrijfsresultaat en een positieve ontwikkeling van het werkkapitaal toonde de kasstroom uit operationele activiteiten gedurende het boekjaar een positieve kasstroom van EUR 67,6 miljoen.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld het resultaat na belastingen over 2016/17 als volgt te bestemmen: een bedrag ad EUR 10,7 miljoen toevoegen aan de overige reserves en het resterende bedrag ad EUR 5,7 miljoen als dividend uit te keren.

Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten nam toe met EUR 9,7 miljoen naar
EUR 41,4 miljoen (+ 30,6%)