Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 
8

Risicomanagement

voeg toe aan selectie

 
 

De groepsdirectie vormt het bestuur van de onderneming en draagt daarvoor de statutaire verantwoordelijkheid. Tot onze taakgebieden behoren onder meer de strategievorming, het beleid ter realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, het bijbehorende risicoprofiel, de externe verantwoording en de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

Wij leggen hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen. Wij inventariseren bedrijfsrisico’s, schatten de waarschijnlijkheid en mogelijke impact daarvan in en treffen zo mogelijk maatregelen ter afdekking of vermindering van deze risico’s en bewaken de tijdige afwikkeling daarvan. De realisatie van onze doelstellingen is onder meer afhankelijk van externe economische factoren, marktontwikkelingen, regelgeving en andere factoren. De Groep is uit hoofde van het gebruik van financiële instrumenten blootgesteld aan de volgende risico’s:

  • kredietrisico
  • liquiditeitsrisico
  • marktrisico

In dit onderdeel van de toelichting wordt informatie gegeven over de blootstelling van de Groep aan elk van de hierboven genoemde risico’s, de doelstellingen, grondslagen en procedures van de Groep voor het beheren en meten van deze risico’s alsmede het kapitaalbeheer van de Groep. Daarnaast zijn in deze geconsolideerde jaarrekening nadere kwantitatieve toelichtingen opgenomen. Er zijn ten opzichte van vorig jaar geen wijzigingen in het beleid en de beheersing van de Groep ten aanzien van deze risico’s.

Wij inventariseren
bedrijfs­risico’s

Risicobeheerkader

Het risicobeleid van de Groep heeft als doel de risico’s waarmee de Groep zich geconfronteerd ziet in kaart te brengen en te analyseren, passende risicolimieten en -controles te bepalen om de risico’s en naleving van de limieten te bewaken. Beleid en systemen voor risicobeheer worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast aan veranderingen in de marktomstandigheden en de activiteiten van de Groep. De Groep streeft ernaar om door middel van haar standaarden en procedures met betrekking tot training en management een gedisciplineerde en constructieve beheersingsomgeving te ontwikkelen waarin alle werknemers hun rol en ook hun verplichtingen begrijpen.

Kredietrisico

Kredietrisico beschrijft het risico dat een partij bij een financieel instrument niet aan zijn contractuele verplichtingen kan voldoen en dus een financieel verlies voor de Vennootschap veroorzaakt. Kredietrisico omvat zowel het directe risico op wanbetaling en het risico dat de kredietwaardigheid van de tegenpartij zal verslechteren, evenals de concentratie van risico’s.

De maximale blootstelling van de activa aan kredietrisico is gelijk aan de boekwaarde van elke categorie van activa. Het niveau van kredietrisico uit operationele activiteiten wordt bewaakt en in toom gehouden door een debiteurenbeheer systeem. Het risico van wanbetaling wordt laag geschat voor de Vennootschap omdat onze voornaamste klanten (apothekers, apotheekhoudende huisartsen en zieken- en verpleeghuizen) over het algemeen een goede kredietwaardigheid hebben. Ondanks een aantal grotere klanten, is onze klantbasis breed gespreid met kleine hoeveelheden van vorderingen toe te rekenen aan elk individu of entiteit. Het maximale kredietrisico is gelijk aan de boekwaarde van elk financieel instrument op de balans.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat de Groep problemen krijgt om te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van in contanten of andere financiële activa af te wikkelen financiële verplichtingen. De uitgangspunten van het liquiditeitsrisicobeheer zijn dat er voor zover mogelijk voldoende faciliteiten worden aangehouden om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige financiële verplichtingen, in normale en moeilijke omstandigheden, en zonder dat daarbij onaanvaardbare verliezen worden gelopen of de reputatie van de Groep in gevaar komt. Als onderdeel van PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG heeft de Groep beschikking over een leningsfaciliteit. De te betalen rente bedraagt EURIBOR plus 318,0 basispunten.

Marktrisico

Marktrisico betreft het risico dat de inkomsten van de Groep nadelig worden beïnvloed door veranderingen in marktprijzen, zoals valutakoersen, rentetarieven en aandelenkoersen. Het beheer van het marktrisico heeft tot doel de marktrisicopositie binnen aanvaardbare grenzen te houden bij een optimaal rendement.

Renterisico

Renterisico’s ontstaan als gevolg van mogelijke veranderingen in de marktrente en kunnen tot een verandering in de reële waarde leiden in het geval van vastrentende financiële instrumenten en kunnen leiden tot schommelingen in de betalingen in het geval van variabele rentedragende financiële instrumenten. De Groep heeft zich niet ingedekt tegen schommelingen in de marktrente vanwege de sterke eigen-vermogenspositie en daarmee worden de gevolgen van deze risico’s beperkt geacht.

Indien de rentepercentages met 1% zouden toenemen, zou dit leiden tot een extra financieringslast van circa EUR 2,8 miljoen.

Valutarisico

Valutarisico’s zijn voor de Groep nagenoeg nihil aangezien de activiteiten zich voornamelijk concentreren in Nederland.

Overige marktprijsrisico’s

Prijsrisico’s omvatten risico’s op daling van de prijzen als gevolg van onder andere de Wet Geneesmiddelen Prijzen (WGP) en het uit patent raken van medicatie. De WGP is relevant voor de Groep aangezien de vergoedingssystematiek voor genees- en medische middelen in belangrijke mate hiermee door de overheid en verzekeraars bepaald wordt. De Groep houdt per artikelgroep de marges in de gaten en gaat hierover in overleg met de verantwoordelijke instanties om margeverlies te beperken en waar mogelijk te verbeteren en te optimaliseren.

Naast de hiervoor genoemde financiële risico’s uit hoofde van het gebruik van financiële instrumenten onderkennen wij meerdere bedrijfsrisico’s waarvan wij de risico’s als gevolg van acquisities en de impact van ICT-systemen/datakwaliteit als grootste risico’s onderkennen. Alle risico’s zijn in het risicoprofiel hieronder opgenomen.

Risicoprofiel Brocacef Groep NV:

Acquisities

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en onderzoeken wordt met acquisities meestal meer risico gelopen dan met autonome groei. Door bijvoorbeeld cultuurverschillen en door ICT-integraties kan veel waarde vernietigd worden doordat waardevolle personen de onderneming verlaten of doordat (nieuwe) systemen niet goed met elkaar praten waardoor de business hinder ondervindt. Acquisities zien wij als wezenlijk onderdeel van onze (groei)strategie. De risico’s die zich daarbij voordoen mitigeren wij zoveel mogelijk door telkens een zorgvuldig (pre-) overnameproces te doorlopen en veel aandacht te schenken aan de post-overnamefase. Veel risico’s en hun (financiële) impact kunnen daarmee worden verlaagd.

Elke overname is anders, maar aan het overnameproces stellen wij steeds weer dezelfde hoge eisen. Dat proces is er op gericht de risico’s en kansen in een vroegtijdig stadium in beeld te brengen. Om de kans op tegenvallers achteraf te vermijden voeren wij due diligence onderzoeken uit, waar nodig ondersteund door externe adviseurs. Indien niet voldaan kan worden aan onze eisen in deze fase, zullen wij niet tot acquisitie overgaan.

Onmiddellijk na overname stellen wij een integratieteam samen. In deze fase is er aandacht voor alle stakeholders. Het overbrengen van de cultuurwaarden van Brocacef Groep heeft daarin een centrale plaats. Uitgangspunt is dat we de backoffice van het geacquireerde bedrijf zo veel mogelijk overbrengen naar de centrale organisatie en backoffice systemen van Brocacef Groep. Bij de overname van Mediq Apotheken Nederland is het (pre-) overnameproces aanzienlijk uitgebreid vanwege de omvang en vanwege de tijdsduur. Dat de overname op zich liet wachten heeft er wel voor gezorgd dat wij meer tijd hadden om alle systemen, producten en diensten tegen het licht te houden om daarmee alle kansen maar zeker ook alle risico’s beter in kaart te brengen.

Acquisities zien wij als wezenlijk
onderdeel van onze
(groei)­strategie

ICT-systemen en datakwaliteit

Goed werkende ICT-systemen in combinatie met kwaliteit van de gebruikte data zijn cruciaal voor ons bedrijf. Dat houdt veel meer in dan continuïteit van de gegevensverwerking. Het gaat ook om de integriteit van de data en programmatuur en het daaraan gekoppelde besluitvormingsproces. De hoeveelheid klanten, producten, locaties, leveranciers en de onderlinge afhankelijkheid maken dit een complex systeem, maar tegelijkertijd biedt dit soort systemen ons een duidelijk competitief voordeel. Niet of niet goed werkende systemen en/of cybercrime kunnen de continuïteit van de gehele onderneming binnen relatief korte tijd bedreigen. We nemen dan ook vergaande maatregelen om de kans hierop te minimaliseren. Data en datakwaliteit zijn van groot belang voor een soepele bedrijfsvoering en voor de informatie die wij uitwisselen met onze klanten en leveranciers. Bovendien worden strikte wettelijke eisen gesteld op het gebied van data en privacy (m.n. patiëntgegevens), waardoor ook de bescherming van data veel aandacht krijgt. We investeren jaarlijks veel tijd en geld in verdere optimalisatie en beveiliging van de centrale geïntegreerde ICT backoffice met een focus op continuïteit, stabiliteit en de mogelijkheid om flexibel op te schalen. Dat geldt voor zowel de standaardapplicaties die we gebruiken als voor de door onszelf op maat gemaakte toepassingen. Beveiliging van buiten naar binnen en beveiliging van binnenuit blijven actuele thema’s in een verder digitaliserende wereld waarin het risico op cybercrime steeds groter wordt. Dat beschermt onze systemen en data redelijkerwijs tegen de vele verschijningsvormen van cybercriminaliteit. Wij hebben het afgelopen jaar samen met PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co K.G. (verder ‘PHOENIX’) gewerkt aan het centraliseren van onze ICT- en Data-architectuur om zo de continuïteit van gegevensverwerking en informatiebeveiliging verder te optimaliseren.