Jaarverslag 2016/17
 
 

PDF & PRINT

Downloaden
 
 

Verslag van de raad van commissarissen

voeg toe aan selectie

 
 

Hierbij bieden wij u de jaarrekening en het daarbij behorende jaarverslag van Brocacef Groep NV over het boekjaar 2016/17 aan. EY heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

Gedurende het verslagjaar heeft de groepsdirectie ons college op de hoogte gehouden van de gang van zaken in de onderneming. Wij hebben daarbij zoals gebruikelijk aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en die in de geneesmiddelensector in het bijzonder.

Naast het strategisch beleid, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag is er veel aandacht besteed aan de overname door Brocacef Groep van Mediq Apotheken Nederland en de daaropvolgende integratie.

Met de groepsdirectie zijn wij van mening dat de overname uitstekende kansen biedt voor de verdere ontwikkeling van Brocacef Groep in het algemeen en van BENU Apotheken in het bijzonder. Het ondernemende Brocacef Groep en het innovatieve Mediq Apotheken Nederland vullen elkaar goed aan. Door de overname beschikken wij in het hele land over een fijnmazig netwerk van apotheken en de schaalgrootte biedt mogelijkheden tot een nog efficiëntere bedrijfsvoering in de apotheekketen.

Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de integratie van beide bedrijven.

Overname door
Brocacef Groep
van
Mediq Apotheken

In de samenstelling van ons college is gedurende het verslagjaar het volgende gewijzigd: De heer Marc Owen is afgetreden en de heer Brian Tyler, voorzitter van de Celesio Management Board, is aangetreden.

Onze speciale waardering gaat uit naar de groepsdirectie en alle medewerkers. Hun inspanningen hebben ertoe geleid dat het jaar 2016/17 met mooie resultaten afgesloten kon worden. In onze ogen is dat onder de gegeven omstandigheden, waarin veel aandacht en energie nodig was om de overname van Mediq Apotheken Nederland te realiseren, een prestatie van formaat.

Het enthousiasme en de inzet van alle medewerkers van Brocacef Groep NV maken dat wij alle vertrouwen hebben in de toekomst van het nieuwe bedrijf.

Maarssen, 15 mei 2017

De raad van commissarissen

O. Windholz, voorzitter
S. Herfeld
B. Tyler
R. Sorel